Avaya 1403 Digital Phone Kenya Nairobi
Avaya 1408 Digital Phone Kenya Nairobi
Avaya 1416 Digital Phone Kenya Nairobi
Avaya 16cc Ipphone Kenya Nairobi
Avaya 9404 Digital Phone Kenya Nairobi
Avaya 9408 Digital Phone Kenya Nairobi
Avaya 9504 Digital Phone Kenya Nairobi
Avaya 9508 Digital Phone Kenya Nairobi
Avaya 9601 Ipphone Kenya Nairobi
Avaya 9608g Ipphone Kenya Nairobi
Avaya 9611g Ipphone Kenya Nairobi
Avaya 9641gs Ipphone Kenya Nairobi